Dla dłużnika i wierzyciela

 

Dla wierzyciela

Wszczęcie egzekucji

Aby wszcząć egzekucję, należy złożyć w kancelarii wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.

Wniosek o wszczęcie egzekucji musi spełniać wymogi pisma procesowego. Jako pierwsze pismo w sprawie wniosek powinien zawierać:

  • datę, miejsce sporządzenia,
  • wskazanie pełnej nazwy komornika do którego wniosek jest skierowany np. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Agnieszka Ziemska, Kancelaria Komornicza nr XI w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Wolności 262l lok. 302,
  • dane wierzyciela:

- w przypadku wierzycieli będących osobami fizycznymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania wierzyciela, numer Pesel. Numer telefonu bądź e-mail nie są obowiązkowe, ale warto je podać celem sprawnej komunikacji,

- w przypadku osób prawnych: nazwa, adres siedziby, numer KRS (NIP lub regon), dokument z którego wynika prawo do reprezentowania osób podpisanych pod wnioskiem,

  • dane dłużnika:

- w przypadku dłużników będących osobami fizycznymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer Pesel,w przypadku osób prawnych: nazwa, adres siedziby, numer KRS (NIP lub regon),

  • świadczenie które ma być egzekwowane

We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel musi wskazać świadczenie, które ma być wyegzekwowane. W przypadku świadczeń pieniężnych należy określić kwotę należności głównej, odsetek, kosztów procesu. Wskazane we wniosku kwoty nie mogą być wyższe niż te, które zostały zasądzone przez Sąd w tytule wykonawczym. W przypadku świadczeń niepieniężnych należy dokładnie wskazać o co wierzyciel wnosi.

  • czytelny podpis wierzyciela.

Wierzyciel nie musi wskazywać sposobów egzekucji, gdyż samo złożenie wniosku umożliwia prowadzenie postępowania ze wszystkich sposobów egzekucji. Wyjątkiem jest egzekucja z nieruchomości. W takim przypadku wierzyciel na obowiązek wskazania dokładnego adresu nieruchomości oraz numeru księgi wieczystej.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku kiedy majątek dłużnika jest wierzycielowi znany, we wniosku należy dokładnie wskazać co to jest np. nazwa i adres zakładu pracy, ZUS wypłacający zajęcie, nazwa i adres spółki, w której dłużnik posiada udziały, numer rachunku bankowego (itp.), a w przypadku ruchomości - wskazać rodzaj rzeczy oraz miejsce ich położenia.

Zasady postępowania egzekucyjnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu jest właściwa do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, którzy mają siedzibę bądź miejsce zamieszkania w Zabrzu. Zgodnie z art. 10.1 ustawy z dnia z dnia 22 marca 2018r o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika. W takim przypadku we wniosku należy zawrzeć oświadczenie:

“Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Agnieszki Ziemskiej na podstawie przepisu art. 10 ust 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych”

Do wniosku egzekucyjnego wierzyciel dołącza tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

W przypadku ponownej egzekucji i wnioskowania o wyegzekwowanie kosztów wcześniej prowadzonych postępowań egzekucyjnych, należy złożyć prawomocne postanowienie o kosztach:

Art. 770 kpc Dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, (…) koszty postępowania egzekucyjnego ustala postanowieniem komornik wraz z ukończeniem postępowania egzekucyjnego. Art. 770^1 kpc prawomocne postanowienie komornika przyznające zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego podlega wykonaniu bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

W przypadku tytułów, które mogą być przedawnione, do wniosku należy dołączyć dokument z którego wynika przerwanie biegu przedawnienia:

Art. 797§ 1 1 . Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, do wniosku należy dołączyć również dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia

Art. 804. § 2. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 1 1 , organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie

W przypadku złożenia wniosku przez innego wierzyciela niż wskazany w tytule, wierzyciel jest zobowiązany wykazać przejście uprawnień dokumentem urzędowym lub dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym:

Art. 8042 . § 1. Jeżeli po powstaniu tytułu wykonawczego uprawnienie przeszło na inną osobę, osoba ta może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi na podstawie tego tytułu, jeżeli wykaże przejście uprawnienia dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. § 2. W przypadku niezłożenia przez uprawnionego dokumentów, o których mowa w § 1, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji bez wzywania wierzyciela do uzupełnienia braków wniosku.

Komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w toku postępowania albo w trakcie innych czynności wyłącznie w zakresie określonym ustawą o kosztach komorniczych. Wykonanie czynności, która powoduje wydatki uzależnione jest od złożenia przez wierzyciela zaliczki, co oznacza że w przypadku nie złożenia zaliczki na pokrycie wydatków czynności egzekucyjne nie zostaną wykonane.

wniosek o wszczęcie egzekucji – sprawy KM 
wniosek o wszczęcie egzekucji – sprawy alimentacyjne (KMP) 

Dla dłużnika

Wszczęcie egzekucji

O wszczęciu postępowania egzekucyjnego decyduje WIERZYCIEL, składając do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym. 

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Tytuły egzekucyjne wymienione są w art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, do najczęstszych należą wyroki, nakazy zapłaty, ugody zawierane przed sądem.

Komornik nie ma prawa badać obowiązku stwierdzonego tytułem. Komornik nie wie również jakie zdarzenia doprowadziły do wydania tytułu wykonawczego, ani czego dotyczą kwoty wskazane w tytule. Jeżeli dłużnik chce się dowiedzieć czego konkretnie dotyczy egzekucja winien skontaktować się bezpośrednio z wierzycielem, bądź udać się do Sądu, który wydał dany tytuł i poprosić o wgląd do akt.

Komornik z urzędu bada termin przedawnienia roszczenia tylko i wyłącznie w zakresie przedawnienia samego tytułu. W pozostałym zakresie należy złożyć stosowne powództwo w Sądzie.

Procedura postępowania egzekucyjnego

Z uwagi na częste pytania dłużników chciałam podkreślić, nie ma prawie „odsetek komorniczych”. Odsetki zawsze przysługują wierzycielowi i liczone są od należności głównej bądź kosztów procesu, w wysokości wskazanej w treści tytułu wykonawczego.

Po wszczęciu egzekucji, dłużnik ma obowiązek spełnić świadczenie stwierdzone tytułem wraz z kosztami egzekucji. Wpłat należy dokonywać na rachunek kancelarii:

Credit Agricole Bank Polska S.A. o nr 41 1940 1076 3224 3992 0000 0000
W treści przelewu należy wskazać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko dłużnika.

Na wniosek wierzyciela, Komornik ma prawo dokonać wszelkich określonych prawem czynności egzekucyjnych, aby doprowadzić do spłaty zadłużenia. Czynnościami egzekucyjnymi jest zajęcie wierzytelności, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia, zajęcie ruchomości, zajęcie nieruchomości.

Koszty postępowania egzekucyjnego ponosi DŁUŻNIK, wobec powyższego im dłużej trwa postępowanie, im więcej czynności Komornik podejmuje, tym wyższe są koszty egzekucji.

Na koszty egzekucji składają się:

  • opłaty egzekucyjne
  • wydatki gotówkowe.

Wysokość opłat i katalog wydatków określony jest w ustawie o kosztach komorniczych. 

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej

Formularz skargi jest doręczany dłużnikowi przy pierwszej czynności. Formularz skargi dostępny jest również tutaj.

Osoba, która dowiedziała się o wszczęciu egzekucji winna jak najszybciej skontaktować się z kancelarią. Jeżeli dłużnik nie może stawić się w kancelarii osobiście, należy listem poleconym odesłać wypełnione oświadczenie majątkowe. Komornik przypomina, że dłużnik podając w oświadczeniu nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej:

Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 233 § 1 kodeksu karnego).

Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się celem złożenia wykazu majątku lub odebrania przyrzeczenia lub stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, komornik może skazać go na grzywnę w wysokości do trzech tysięcy złotych lub sąd na wniosek komornika może nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca (art. 8011 kpc w zw. z art. 916 kpc).

Ponadto każdy dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż jeden miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Po spłacie całości zadłużenia egzekucja ulega zakończeniu. Podjęte czynności egzekucyjne np. zajęcie samochodu, wynagrodzenia zostają uchylone, natomiast tytuł wykonawczy pozostaje w aktach sprawy co oznacza, że egzekucja na jego podstawie nie może być ponownie wszczęta. Dłużnik otrzymuje postanowienie o zakończeniu wraz z rozliczeniem kosztów postępowania.