O Kancelarii Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym W Zabrzu - Agnieszka Ziemska


WykresyJestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z egzekucją jestem związana od 2004 r. Komornikiem Sądowym w tutejszym rewirze jestem od lutego 2021 r. Przejęłam kancelarię wraz ze sprawami czynności i umorzonymi po odwołanym komorniku Kazimierzu Wróbel.

Jestem właściwa do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, którzy mają miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terenie miasta Zabrze w szczególności:

  • egzekucji z nieruchomości,
  • egzekucji z roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
  • wprowadzenia w posiadanie nieruchomości,
  • opróżnienia pomieszczeń z osób lub rzeczy,
  • egzekucji, do których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

Na podstawie artykułu 10.1 ustawy z dnia 22 marca 2018r., w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych Komornik ma prawo przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela w okręgu apelacji katowickiej.

Kim jest komornik sądowy i jakie są jego zadania?

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik osobiście, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

Komornikowi powierzono następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza,
  • na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego,
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Systemy, na których pracujemy

W chwili obecnej kancelaria posiada dostęp do systemu:

  • Ognivo – system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużników. Komornik za pomocą modułu Ognivo wysyła elektroniczne zapytanie do banków, które niezwłocznie udzielają zwrotnej elektronicznej odpowiedzi, czy dłużnik prowadzi w ich placówce rachunki bankowe. Umożliwia to szybkie zajęcie ujawnionych rachunków;
  • Cepik - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
  • PUE ZUS - elektroniczna platforma ZUS - służy do szybkiej korespondencji w zakresie zapytania o płatnika składek dłużnika. Odpowiedzi przesyłane są niezwłocznie w formie elektronicznej. Zapytanie do bazy danych jest odpłatne; 
  • EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - za pomocą systemu istnieje możliwość złożenia nakazu zapłaty uzyskanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w formie elektronicznej
    Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.e-sad.gov.pl/ 

ID kancelarii w systemie EPU: 1543

  • PUE ZUS - elektroniczna platforma ZUS - służy do szybkiej korespondencji w zakresie zapytania o płatnika składek dłużnika. Odpowiedzi przesyłane są niezwłocznie w formie elektronicznej. Zapytanie do bazy danych jest odpłatne;
  • EKW - Komornik Sądowy posiada elektroniczny dostęp do ich ogólnopolskiej bazy ksiąg wieczystych. Platforma umożliwia ustalenie nieruchomości należących do dłużnika na terenie całego kraju, pod warunkiem, że dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta. Zapytanie do bazy danych jest odpłatne;
  • PUP Zabrze - elektroniczny dostęp do bazy danych Powiatowego Urzędu Pracy pozwala na weryfikację dłużników w zakresie statusu osoby bezrobotnej. Dostęp do bazy nie wiąże się dla wierzyciela z żadnymi kosztami.

Ponadto kancelaria korzysta z oprogramowania: